Další statistiky

Meteo mapy ČHMÚ

Aktuální teplota vzduchu [°C]

Průměrná denní teplota vzduchu [°C]

Minimální teplota vzduchu [°C]

Maximální teplota vzduchu [°C]

Úhrn srážek [mm]

Denní suma globálního záření [MJ/m2]

Měsíční průměrná teplota vzduchu [°C]

Měsíční úhrn srážek [mm]Pokud máte problémy se zobrazením map v okně tohoto webu, můžete zkusit samostatný odkaz.


Index nebezpečí požáru (FWI) - Zdroj ČHMÚ
Suché periody doprovázené silným větrem zvyšují citlivost vegetace na vznícení a šíření požárů. Jako nejčastější příčina vzniku požárů se uvádí lidská neopatrnost. Naproti tomu šíření požárů ovlivňují především meteorologické podmínky, orografie a stav vegetace. Předpovídat ohniska vznícení není reálné, ale lze předpovědět nebezpečí, že vznícený oheň najde vhodné podmínky pro jeho rychlé šíření. V mnoha zemích proto vznikl systém hodnocení tohoto nebezpečí.
Během vegetační sezóny (duben až říjen) poskytuje ČHMÚ předpověď nebezpečí požárů pro Českou republiku. Aktualizace se provádí 1x denně, mapka s hodnotami indexu INP zobrazuje situaci ve 12 h UTC. Index INP popisuje nebezpečí požárů pro otevřenou krajinu pokrytou vegetací. Nebezpečí požárů je rozděleno do pěti úrovní v souladu s mezinárodní praxí: 1 - velmi nízké, 2 – nízké, 3 – střední, 4 – vysoké a 5 – velmi vysoké. Čím je hodnota indexu vyšší, tím je vyšší riziko požárů. Vstupními daty do modelu jsou naměřené údaje ze sítě stanic ČHMÚ a předpovězené hodnoty modelem ALADIN. V průběhu zpracování model počítá vlhkosti půdy pro svrchní profil, ovlhnutí povrchu a podmínky pro šíření požárů (proudění vzduchu a stav vegetace). Model je vyvíjen v observatoři Doksany.
inp
  • 1 = velmi nízké riziko: nehrozí nebezpečí požárů.
  • 2 = nízké riziko: hrozí malé nebezpečí požárů.
  • 3 = střední riziko: hrozí nebezpečí požárů o rozloze desítek m2, s dobou trvání řádově v hodinách. Doporučení: rozdělávat oheň na volném prostranství či v přírodě pouze ze zvýšenou opatrností.
  • 4 = vysoké riziko: hrozí nebezpečí požárů o rozloze stovek m2, s dobou trvání řádově v desítkách hodin. Doporučení: nerozdělávejte oheň na volném prostranství či v přírodě.
  • 5 = velmi vysoké riziko: hrozí nebezpečí požárů o rozloze několika ha, s několikadenní dobou trvání. Doporučení: důrazně nedoporučujeme rozdělávat oheň na volném prostranství či v přírodě, dbát zvýšené pozornosti především v těžko přístupných oblastech a v lesích.


Riziko ohrožení zemědělským suchem - Zdroj ČHMÚ
Riziko ohrožení suchem pro území ČR. Vymezuje pět stupňů ohrožení suchem: 1 - malé, 2 - mírné, 3 - středně velké, 4 - velké, 5 - nejvyšší. Čím je tento stupeň vyšší, tím je vyšší riziko ohrožení suchem. Výsledná mapa vzniká kompilací výsledků získaných ze tří metod hodnocení sucha: měřené vlhkosti půdy, vypočtené vláhové bilance a vypočtené bilance srážek a evapotranspirace.
Aktualizace výsledné mapy se provádí 1x týdně v úterý (analyz.údaje jsou z neděle).
Riziko: 1 - malé, 2 - mírné, 3 - středně velké, 4 - velké, 5 - nejvyšší
rozs

Další detailní informace jsou dostupné na stránkách ČHMÚ